Prof. Leszek A. Dobrzański, dr inż. Lech Dobrzański, dr n. med. Joanna Dobrzańska Redaktorami goszczącymi zeszytu w czasopiśmie METALS

Rok 2021 jest bardzo pracowity naukowo dla naszego Zespołu. Redagujemy 3 zeszyt specjalny w tym roku tym razem jego tytuł to “Recent Biomedical Materials”. Zeszyt zostanie opublikowany do końca marca 2022 roku w czasopiśmie METALS wydawnictwa MDPI, które jest wpisane na Liste Filadelfijską i posiada Impact Factro, 2,351 oraz Scopus IF 3,4.

To dla nas wielkie wyróżnienie, że nasze Centrum Badawcze jest doceniane przez prestiżowe szwajcarskie wydawnictwo, a nasza praca naukowa jest oceniana wysoko przez co możemy uczestniczyć w realizacji specjalnych tematycznych zeszytów o tematyce, która jest nam tak bliska.

Istotą materiałów biomedycznych jest ich stały kontakt z żywymi tkankami, organizmami czy drobnoustrojami, dlatego powinny spełniać liczne wymagania m.in. z zakresu medycyny, biologii, chemii, inżynierii tkankowej czy inżynierii materiałowej. Materiały biomedyczne mogą być naturalne, choć są niezwykle często modyfikowane inżynierią, ponieważ są syntetyzowane różnymi metodami i obejmują metale, polimery, ceramikę czy kompozyty, a także materiały porowate i biotechnologiczne. Zazwyczaj zaleca się stosowanie metod inżynierii powierzchni, aby zapewnić oczekiwane właściwości materiałów biomedycznych. Obecnie produkcja i synteza materiałów biomedycznych wymaga zastosowania różnych technologii i metod. Metody te są często stosowane w celu uzyskania pożądanego materiału, który następnie jest przetwarzany przy użyciu zaawansowanych technologii obróbki materiału w celu wykonania określonej protezy lub innego rodzaju implantu. Często jednak konieczne jest bezpośrednie wytworzenie konkretnego produktu o zindywidualizowanych cechach geometrycznych i właściwościach dostosowanych do wymagań konkretnego pacjenta. W takich przypadkach metody wytwarzania przyrostowego są coraz powszechniej stosowane.

Celem tego wydania specjalnego na temat najnowszych materiałów biomedycznych jest przedstawienie podsumowania najnowszych wyników w zakresie rozwoju i produkcji nowoczesnych materiałów biomedycznych stosowanych we współczesnej medycynie i stomatologii. Zakres obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące ochrony zdrowia i ogólnego dobrostanu społeczeństw oraz profilaktyki chorób wymagających zastosowania materiałów biomedycznych, a także projektowania materiałów biomedycznych i ich technologii, w tym komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania z wykorzystaniem CAD/CAM metody. Zakres obejmuje również badanie ich struktury i właściwości oraz właściwości powierzchni, w tym badania biologiczne charakteryzujące reakcje organizmu człowieka na implantację lub wprowadzenie różnego rodzaju materiałów biomedycznych, zarówno z zakresu medycyny regeneracyjnej, jak i stomatologii regeneracyjnej, a także inżynieria tkankowa. Interesują nas rozważania dotyczące imperatywów moralnych wynikających ze współpracy lekarzy i inżynierów w kontekście udzielania pomocy medycznej oraz wykorzystania materiałów biomedycznych w codziennej praktyce diagnostycznej i terapeutycznej. Przewiduje się badania dotyczące metali i ich stopów, ze względu na ograniczenia merytoryczne wynikające z zakresu czasopisma Metals, w ramach którego planowana jest publikacja tego Numeru Specjalnego. Interesują nas również materiały kompozytowe z udziałem metali i ich stopów, a także warstwy metalowe nakładane na podłoża z różnych materiałów lub różne powłoki (w tym powłoki ceramiczne i polimerowe) nakładane na podłoża metalowe, czyli porównanie materiałów metalowych z ceramicznymi lub materiały polimerowe.