Endodoncja mikroskopowa

endodoncja_1Leczenie endodontyczne (kanałowe) polega na zastąpieniu zapalnej lub martwej miazgi z komory i kanałów korzeniowych zęba materiałem wypełniającym. W tym celu należy poszerzyć kanał zabezpieczając go przed zakażeniem, nadać mu odpowiedni kształt i wypełnić biozgodnym materiałem, który pozwoli na zachowanie jego fizjologicznych funkcji przez kolejne lata.

Jaka jest skuteczność leczenia kanałowego?

Badania Salehrabi i wsp.* (wykonane i opublikowane w 2004 roku w USA), które objęły 1 462 936 zębów leczonych endodontycznie wykazały, że po 8 latach od zakończenia leczenia kanałowego, 97 % zębów zachowało swoją funkcjonalną użyteczność w jamie ustnej. Te same badania wykazały że wśród 3% niepowodzeń,  większość została ujawniona w ciągu pierwszych trzech lat od zakończenia leczenia i wynikała z  nieprawidłowo wypełnionych kanałów korzeniowych lub przyczyn jatrogennych, jak złamania korzenia lub korony. Asgary i wsp.** wykazali z kolei, że wraz ze wzrostem dokładności wypełnienia kanałów korzeniowych i odbudowy filaru zmniejsza się ryzyko powstania zmian okołowierzchołkowych.

Ząb ludzki, pomimo utraty swojej żywej części po odpowiednim wypreparowaniu wnętrza i zastąpieniu żywej tkanki biozgodnym materiałem zastępczym, może z powodzeniem pełnić rolę naturalnego implantu zębowego, spełniając tym samym zarówno funkcje kosmetyczne jak i odtwarzając odpowiednie funkcje w układzie stomatognatycznym. U wszystkich, a zwłaszcza u pacjentów z grupy ryzyka, najistotniejszą profilaktyką zębopochodnych ognisk zakażenia jest wczesne wykrywanie próchnicy i chorób przyzębia. Niezależnie od klasyfikacji klinicznej choroby, czyli procesu zapalnego lub martwiczego toczącego się w miazdze zębowej istnieje możliwość skutecznego leczenia endodontycznego. Jak wynika z przytoczonych informacji należy stawiać duży nacisk na jakość opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych, ze względu na poważne obniżenie powikłań w postaci zmian okołowierzchołkowych, a tym samym zagwarantowanie sukcesu w leczeniu endodontycznym.

Dlaczego warto wykonać leczenie kanałowe?

Prawidłowe leczenie endodontyczne pozwala na zachowanie w jamie ustnej zęba, który jeszcze kilka lat temu skazany był na usunięcie. Pozostawienie zęba po wykonanym leczeniu kanałowym w jamie ustnej pozwala także na dokonanie w przyszłości odbudów protetycznych w oparciu o taki ząb bez konieczności stosowania drogich implantów stomatologicznych lub niewygodnych protez ruchomych. Obecny stan wiedzy pozwala twierdzić, że uzasadnione jest leczenie endodontycznie wszystkich zębów w pozytywnymi rokowaniami. Oceny zasadności leczenia powinien dokonać lekarz posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu leczenia endodontycznego.

Jak przebiega procedura?

Opracowanie kanałów korzeniowych polega na usunięciu zawartości znajdującej się wewnątrz kanału korzeniowego, jego dezynfekcje i nadanie mu kształtu, który zapewni najlepszą hermetyzację kanału korzeniowego materiałem wypełniającym. Podczas mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych, niezbędnym jest zastosowanie irygacji kanałów odpowiednimi płynami płuczącymi po każdym wprowadzonym narzędziu. Zadaniem płynów płuczących jest usunięcie z kanałów korzeniowych organicznych i nieorganicznych resztek oraz eliminacja drobnoustrojów. Przygotowany kanał wypełnić należy materiałem do wypełniania kanałów korzeniowych, a następnie odbudować koronę materiałem światłoutwardzalnym lub w przypadku większych ubytków struktur zębowych uzupełnieniem protetycznym w postaci korony metalowo porcelanowej lub pełnoceramicznej.

Która metoda jest najlepsza?

Wg badań przeprowadzonych przez dr. n. med. Joannę Dobrzańską*** najlepszą procedurą leczenia endodontycznego jest opracowanie kanału korzeniowego niklowo-tytanowymi narzędziami mechanicznymi, wypełnienie kanału materiałem na osnowie gutaperki metodą termoplastyczną przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń do jej uplastyczniania. Badania własne przeprowadzone w mikroskopie świetlnym stereoskopowym oraz skaningowym mikroskopie elektronowym potwierdzają, że jest to najskuteczniejsza obecnie stosowana procedura leczenia endodontycznego, a jej skuteczność rozumiana jako szczelność wypełnienia kanału korzeniowego uniemożliwiając rozwój drobnoustrojów, jest statystycznie istotnie większa niż innych procedur stosowanych aktualnie przez lekarzy dentystów.

Jaki sprzęt jest niezbędny do przeprowadzenia leczenia endodontycznego?

Aby przeprowadzić skuteczne leczenie endodontyczne niezbędne jest posiadanie aparatu RTG wraz z radiowizjografią zlokalizowany bezpośrednio przy fotelu stomatologicznym, tak aby bez przeszkód można było wykonać zdjęcia kontrolne RTG na każdym etapie leczenia począwszy od ustalenia liczby kanałów, po kontrolę skuteczności poszczególnych etapów leczenia; endometru, który umożliwia dokładne zmierzenie długości roboczej kanału; narzędzi niklowo-tytanowych niezbędnych do opracowania kanału; urządzenia do uplastycznienia materiału wypełniającego na osnowie gutaperki; wskazane jest także posiadania lup stomatologicznych, które ułatwiają zlokalizowanie ujść kanałów korzeniowych.